Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka określa zasady poufności jakimi kierujemy się podczas świadczenia przez nas usług oraz opisuje sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez witrynę, narzędzia i usługi osiągalne przez stronę opiekunki.pl

Ochrona danych osobowych w czasie wykonywania usług rekrutacji
1 Centrum Opieki będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, udostępnia Usługobiorcom dane kandydatów do pracy według kryteriów określonych przez nich wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
2 Centrum Opieki oświadcza, iż udostępnione dane są kompletne, aktualne, prawdziwe i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz, że posiada zgodę osoby, której dane dotyczą na udostępnienie jej danych Usługobiorcom dla celów rekrutacyjnych.
3 Centrum Opieki oświadcza, że zgłosił zbiór danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz stosuje środki zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego określone w przepisach o ochronie danych osobowych.
Informacje poufne w czasie wykonywania usług rekrutacji
1. „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. informacje organizacyjne, finansowe czy prawne dotyczące działalności osobistej i profesjonalnej Usługobiorców oraz Centrum Opieki, w szczególności przekazane dane osobowe Kandydatów i dane o stanie sytuacji osobistej usługobiorców.
2. Strony umowy nie ujawnią informacji w których posiadanie weszły podczas jej realizacji i zachowają wszelkie Informacje Poufne w tajemnicy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym:
2.1. nie przekażą Informacji Poufnych, ani w całości ani w części, żadnej osobie trzeciej, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 poniżej,
2.2. nie wykorzystają tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony,
2.3. nie ujawnią osobom nieupoważnionym jakichkolwiek udostępnionych danych osobowych,
2.4. nie ujawnią informacji dotyczących sytuacji osobistej, rodzinnej i zawodowej Usługobiorcy.
3. Ujawnianie Informacji Poufnych ograniczone będzie wyłącznie do tych pracowników lub podwykonawców Strony Umowy, którym wiedza taka jest niezbędna dla realizacji jej celu.
4. Strona upoważniona będzie do ujawnienia Informacji Poufnych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że ujawni informacje jedynie w zakresie wymaganym przez prawo, a jeśli będzie to prawnie dozwolone, zawiadomi o tym drugą Stronę, co najmniej dwa dni robocze przed takim ujawnieniem.

Zasady poufności strony internetowej

Szanujemy Państwa prywatność
Centrum Opieki  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis. Gromadzone przez nas dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem i do realizacji usług prowadzonych przez Centrum Opieki.  Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszej strony.


Jakie informacje zbieramy o użytkownikach naszego serwisu
Poprzez umiejscowione na stronie opiekunki.pl formularze Centrum Opieki zbiera dane osób, które chcą skorzystać z naszych usług. Od osób poszukujących pracy zbieramy następujące dane: dane kontaktowe: imię nazwisko adres, telefon stacjonarny i komórkowy, adres e-mail, wiek, wykształcenie, doświadczenie, znajomość języków obcych, znajomość sztuki kulinarnej posiadanie prawa jazdy, własnego samochodu dyspozycyjność, preferowane lokalizacje pracy, preferowany zakres obowiązków, charakter pracy. Od osób dla których poszukujemy pracowników zbieramy następujące dane: dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, telefon stacjonarny i komórkowy, adres e-mail, dane określające charakter pracy, dane dotyczące profilu przyszłego pracownika, szczegóły zatrudnienia.


Jakich technologii używamy (polityka cookies’ów)
Wszystkie dane osobowe podawane przez Państwa w formularzach na stronie internetowej są pobierane wyłącznie za zgodą osób wypełniających formularz.
Dostawca naszej strony internetowej VIBIZNES,  przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, że zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają serwis opiekunki.pl. Może on również stosować pliki „cookie” (czyli małe pliki zapisywane na Państwa twardym dysk komputera ) w celu analizy użytkowania stron, dostosowywania usług, treści i reklam, pomiaru skuteczności działań marketingowych oraz promowania bezpieczeństwa i działań budujących zaufanie.
Mogą Państwo zawsze wyłączyć obsługę plików cookie. Więcej informacji znajdą Państwo w części „Państwa dostęp i kontrola nad informacjami”.


Jak używamy zgromadzonych informacji
Korzystamy z danych osobowych naszych użytkowników, tylko i wyłącznie w celu świadczenia naszych usługi.
Informacje zebrane podczas wizyty na naszej stronie nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych. Osoby te są zobowiązane do najwyższej staranności i zachowania przetwarzanie danych w poufności oraz do przetwarzania ich tylko i wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane.
Zebrane przez naszego dostawcę strony internetowej dane dotyczące ruchu na stronie przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do generowania statystyki stanowiącej pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające


Komu udostępniamy informacje
Zebrane dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej są udostępnione wyłącznie osobom upoważnionym lub podmiotom, które świadczą usługi dla Centrum Opieki. Zanim jednak takie osoby lub podmioty otrzymają jakikolwiek dostęp do tych danych, upewniamy się, że zapewniają poziom ochrony zgodny z obowiązującym prawem i będą je zgodnie z nim przetwarzać.
Poza powyżej opisanymi podmiotami możemy przekazać dane innym podmiotom, jeśli zobowiązuje nas do tego prawo, kiedy jest to konieczne dla ochrony i dochodzenia praw Centrum Opieki oraz reagowania na roszczenia dotyczące naruszania praw stron trzecich.
Każde inne przekazanie danych osobowych pobranych w formularzach wymaga odrębnej zgody osoby powierzającej nam dane i bez takiej zgody dane nie mogą zostać udostępnione.


Jak chronimy zgromadzone informacje
Opisane w niniejszej Polityce Prywatności dane przetwarzamy zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 882) o ochronie danych osobowych. Są one przechowywane dla celów rekrutacji tylko dotąd, dopóki cel (rekrutacja) pozostaje aktualnym lub póki nie otrzymamy innej dyspozycji od osoby, której dane dotyczą.
Centrum Opieki wdrożyło rozwiązania wzmacniające ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo. Informujemy naszych pracowników o naszej polityce bezpieczeństwa, o procedurach dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych. Nasze procedury bezpieczeństwa danych są zgodne z obowiązującymi standardami prawa i najlepszymi praktykami rynkowymi w tym zakresie.
Ograniczamy dostęp do Państwa danych wyłącznie do upoważnionych osób. Osoby te są zobowiązane do przestrzegania zasad opisanych w niniejszej Polityce Prywatności oraz w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp i użycie danych niezgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i prawem nie jest przez nas w żaden sposób autoryzowane.


Państwa dostęp i kontrola nad informacjami
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych. Aby taki dostęp uzyskać, należy przesłać wniosek na adres e-mail lub adres pocztowy podany poniżej (w części Kontakt z nami). Mogą Państwo skorygować, zmienić lub usunąć wspomniane dane. Wymagane dane osobowe prześlemy Państwu w terminie 30 dni od otrzymania takiego wniosku. Jeśli nie będziemy mogli spełnić Państwa prośby, dostarczymy Państwu pisemne wyjaśnienie, dlaczego musieliśmy odmówić.


Kontrola nad plikami Cookie
Mają Państwo możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie korzystanie z niektórych interaktywnych funkcji naszej strony może być jednak niemożliwe. Aby otrzymywać powiadomienie przed zapisaniem pliku cookie na twardym dysku, mogą Państwo postąpić zgodnie z poniższymi instrukcjami.


W Internet Explorer 7.0
Należy zamknąć Internet Explorer i wszystkie okna Microsoft Windows Explorer, następnie klikamy Start, Uruchom, i wpisujemy „inetcpl.cpl”, po czym naciskamy klawisz ENTER; Na karcie Ogólne należy kliknąć Usuń w Historii odwiedzonych stron w oknie dialogowym Właściwości internetowe; W oknie dialogowym Usuń historię odwiedzonych stron klikamy Usuń pliki cookie; W oknie dialogowym Usuń pliki cookie należy kliknąć Tak.


W Internet Explorer 8.0
klikamy Bezpieczeństwo na pasku komend; należy zaznaczyć Usuń historię odwiedzonych stron, zaznaczyć opcję plików cookie i kliknąć Usuń ; Internet Explorer 8 posiada także nową funkcję przeglądania InPrivate, która umożliwia użytkownikom przeglądanie stron internetowych bez zapisywania informacji z odwiedzanych stron (w tym plików cookie). Aby użyć trybu InPrivate należy kliknąć Bezpieczeństwo na pasku komend, i zaznaczyć Przeglądanie InPrivate.
W przypadku posiadania starszej wersji Internet Explorer, której tu nie wymieniono na tej liście, należy odwiedzić witrynę Microsoft i pobrać nowszą wersję.


W Mozilla Firefox
Należy kliknąć Narzędzia, a następnie Opcje, a następnie wybrać Prywatność; w panelu Pliki cookie klikamy Pokaż pliki cookie; Aby usunąć pojedynczy plik cookie, należy kliknąć jego nazwę na liście i przycisk Usuń plik cookie; Aby usunąć wszystkie pliki cookie, należy kliknąć przycisk Usuń wszystkie pliki cookie.


W Google Chrome:
Należy kliknąć menu Narzędzia i wybrać Opcje;, a następnie kartę Dla zaawansowanych i znaleźć sekcję Bezpieczeństwo; W Ustawieniach plików cookie klikamy przycisk Pokaż pliki cookie; Wybieramy Usuń wszystkie, aby usunąć wszystkie pliki cookie z listy (można także usunąć wszystkie pliki cookie utworzone w określonym czasie, wybierając opcję Wyczyść dane przeglądania w menu Narzędzia); Aby usunąć konkretny plik cookie, po prostu zaznaczamy na liście witrynę, z której pochodzi plik cookie i klikamy Usuń; Po zakończeniu należy kliknąć przycisk Zamknij.


Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Zachęcamy Państwa do przeglądania tej strony aby zawsze mogli Państwo być zaznajomieni z najnowszą wersją Polityki Prywatności.


Kontakt z nami
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt:
Centrum Opieki
ul. Grójecka 42/27
02-320 Warszawa
www.opiekunki.pl
mail: opiekunki @ opiekunki.pl